Skip to main content

Ochrona danych - PLN

PAŃSTWA PRAWA JAKO OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Przejrzyste oraz zgodne z prawem przetwarzanie Państwa danych osobowych to dla nas ważny temat. Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe, to traktowani są Państwo jako osoby, których dane dotyczą w rozumieniu RODO i przysługują Państwu w stosunku do administratora danych następujące prawa:

a. Prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania

Mogą Państwo zażądać informacji o tym, czy dane osobowe, które Państwa dotyczą, są przez nas przetwarzane, a jeżeli tak jest, żądać podania celu przetwarzania, odbiorcy, pochodzenia danych, planowanego czasu przechowywania danych lub jego kryteriów oraz związanych z tym praw osoby, której dane dotyczą (sprostowanie, usunięcie, ograniczenie przetwarzania, cofnięcie zgody na przetwarzanie, wniesienie sprzeciwu). Ponadto przysługuje Państwu prawo żądania informacji o tym, czy dotyczące Państwa dane osobowe przesyłane są do krajów trzecich lub organizacji międzynarodowych. W związku z powyższym mogą Państwo zażądać informacji na temat stosownych gwarancji związanych z przesyłaniem danych zgodnie z art. 46 RODO.

Jeżeli przetwarzane przez nas dane osobowe, które dotyczą Państwa, są nieprawidłowe lub niekompletne, przysługuje Państwu prawo do ich sprostowania i/lub uzupełnienia.

b. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, ich usunięcia oraz uzyskania informacji

Mogą Państwo zażądać niezwłocznego ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli kwestionują Państwo prawidłowość danych na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; albo jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiają się Państwo usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; lub jeżeli administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, albo jeżeli wnieśli Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO, do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu.

W przypadku zaistnienia przesłanek ustawowych mogą Państwo ponadto zażądać niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, w szczególności, jeżeli cofnęli Państwo zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych lub jeżeli dane były przetwarzane niezgodnie z prawem, albo jeżeli zachodzi jedna z przesłanek wymienionych w art. 17 RODO.

Jeżeli dochodzili Państwo od nas prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, to jesteśmy zobowiązani do poinformowania wszystkich odbiorców, którym ujawniliśmy dotyczące Państwa dane osobowe, o tym sprostowaniu lub usunięciu danych, czy też o ograniczeniu ich przetwarzania, chyba, że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Mają Państwo prawo żądania od nas informacji o tych odbiorcach.

c. Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego dotyczące Państwa dane osobowe. Ponadto mają Państwo prawo przesłać te dane innemu administratorowi, bez przeszkód ze strony administratora i zostanie to zrealizowane bezpośrednio przez nas, o ile będzie to technicznie możliwe. Powyższe nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób.

d. Prawo do sprzeciwu i cofnięcia zgody na przetwarzanie

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO. W takim przypadku nie wolno nam już przetwarzać dotyczących Państwa danych osobowych, chyba, że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

Ponadto mają Państwo prawo w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody na przetwarzanie nie wolno nam już przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

I. STRONA INTERNETOWA hirschvogel.com

Cieszymy się z Państwa zainteresowania firmą Hirschvogel Holding GmbH. Ochrona danych osobowych to dla nas bardzo ważny temat. Dlatego w niniejszej polityce prywatności chcielibyśmy szczegółowo przedstawić Państwu, w jaki sposób postępujemy z Państwa danymi osobowymi na stronie Hirschvogel.com (zwanej w dalszej części dokumentu: „stroną internetową”).

1. AUTOMATYCZNE POBIERANIE I PRZECHOWYWANIE DANYCH DOSTĘPU

Dokładamy wszelkich starań, aby na bieżąco udoskonalać ofertę na naszej stronie internetowej. W tym celu pobieramy oraz zapisujemy w sposób zautomatyzowany określone dane dostępu, w momencie otwarcia przez Państwa naszej strony internetowej.

Taki rekord danych składa się z następujących informacji:

 • Strona, na której znajdował się link do naszej strony internetowej,
 • Data i godzina otwarcia strony internetowej,
 • Czas przebywania na stronie internetowej,
 • Przekazana objętość danych,
 • Zanonimizowany adres IP pytającego komputera,
 • Opis typu oraz wersji używanej przeglądarki internetowej,
 • Zainstalowany system operacyjny oraz ustawiona rozdzielczość użytkownika.

Dane te analizowane są i przechowywane tymczasowo do wewnętrznych celów statystycznych oraz w celu technicznego administrowania strony internetowej; ponadto czasowe przechowywanie adresu IP użytkownika jest konieczne w celu zapewnienia funkcjonalności strony internetowej na czas trwania sesji. Dane nie są przekazywane stronom trzecim, również wybiórczo. Dane zapisywane są oddzielnie od rekordu danych osobowych i w żadnym wypadku nie są łączone z Państwa danymi osobowymi, w związku z czym nie ma możliwości zidentyfikowania użytkownika.

Podstawę prawną tymczasowego przechowywania danych oraz logów stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Dane kasowane są w momencie, kiedy przestają być potrzebne do osiągnięcia celu ich gromadzenia. W przypadku gromadzenia danych w celu udostępnienia strony internetowej dane przestają być potrzebne w momencie, kiedy kończy się dana sesja. Bliższe informacje na ten temat znajdują się w punkcie „PAŃSTWA PRAWA JAKO OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ”.

2. GROMADZENIE I PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe gromadzone są przez nas tylko wówczas, jeżeli przekazali nam je Państwo dobrowolnie, np. w formularzu kontaktowym. Konkretnie może to nastąpić w następujących przypadkach:

a. Kontakt poprzez formularz kontaktowy lub drogą mailową

Jeżeli skontaktują się Państwo z nami poprzez formularz kontaktowy lub drogą mailową, przekazane przez Państwa dane osobowe (adres e-mail, nazwisko, adres, telefon, przedmiot zapytania) są automatycznie zapisywane w celu obsługi Państwa zapytania lub w celu skontaktowania się. Dane wykorzystywane są wyłącznie w celu obsługi Państwa zapytania i w tym celu - oraz o ile to konieczne - przekazywane do jednej z należących do koncernu spółek wskazanych w stopce redakcyjnej. Dane nie są przekazywane do żadnych innych stron trzecich.

Jeżeli prześlą nam Państwo dokumenty rekrutacyjne poprzez formularz kontaktowy lub na inne, wskazane na stronie internetowej dane kontaktowe, to zawarte w nich dane osobowe wykorzystamy wyłącznie do celów procesu rekrutacji. Przetworzenie tych danych może nastąpić również drogą elektroniczną. Państwa odpowiednie dane przekażemy - jeżeli do konieczne - do jednej ze spółek należących do koncernu Hirschvogel Holding GmbH wskazanych w stopce redakcyjnej. Podstawę prawną przetwarzania danych przesłanych nam w formularzu kontaktowym lub drogą mailową stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli celem kontaktu mailowego jest zawarcie umowy, to dodatkową podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Przetwarzamy i przechowujemy Państwa dane osobowe jedynie tak długo, jak długo jest to konieczne do osiągnięcia celu, w jakim dane zostały pobrane lub przez okres uregulowany inną podstawą ustawową. Po tym czasie następuje usunięcie danych. Bliższe informacje znajdą Państwo w punkcie 3.

b. Kontakt poprzez portal rekrutacyjny

Aby maksymalnie ułatwić Panstwu proces ubiegania się o stanowisko, możecie również wysłać do nas swoje podanie o pracę dobrowolnie lub w odpowiedzi na ogłoszenie o wakacie, za pośrednictwem naszego portalu rekrutacyjnego. Dane, które przekazujecie za pośrednictwem portalu rekrutacyjnego, będą gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procedury rekrutacyjnej. W tym celu dane zostaną, w razie potrzeby, przekazane do jednej ze spółek należących do grupy Hirschvogel Holding GmbH, wymienionych w nagłówku i udostępnione odpowiedniemu właściwemu działowi. Zanim stworzycie swój osobisty Profil Kandydata możecie ustawić widoczność swoich Danych dla Rekruterów w systemie. Jeśli wyślecie wniosek dobrowolnie, zostanie on udostępniony tym działom w spółkach grupy Hirschvogel Holding GmbH, które są wymienione w nagłówku, które mogą być zainteresowane Państwa podaniem o pracę. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Przetwarzamy i przechowujemy dane, które przekazali Państwo za pośrednictwem portalu rekrutacyjnego przez czas trwania procedury rekrutacyjnej oraz – w przypadku, gdy nie będziemy w stanie zaoferować stanowiska – przez kolejne sześć miesięcy zgodnie z wymogami ustawowymi. Po upływie terminu 6 miesięcy bezczynności w Twoim osobistym Profilu Kandydata, Państwa dokumenty aplikacyjne takie jak m.in. CV i certyfikaty oraz Profil Kandydata zostaną trwale usunięte.

Mogą Państwo wycofać swoją aplikację w dowolnym momencie. Jeśli wniosek zostanie wycofany, z zastrzeżeniem wyżej wymienionych wymogów ustawowych, Twoje dane zostaną usunięte lub zanonimizowane.

c. Pliki cookie - SuccessFactors

Klikając na otwarte pozycje, dane będą gromadzone i przechowywane za pomocą SuccessFactors do analizy internetowej w celu optymalizacji naszej rekrutacji. SuccessFactors używa tak zwanych „Cookies” („ciasteczek”), czyli plików tekstowych, które są przechowywane lokalnie w pamięci podręcznej komputera. „Ciasteczka” umożliwiają rozpoznanie Państwa przeglądarki, a tym samym analizę korzystania przez Was ze strony internetowej.

Po wejściu na naszą stronę internetową użytkownik jest informowany o wykorzystywaniu „ciasteczek” do celów analizy i uzyskuje się jego zgodę na przetwarzanie danych osobowych wykorzystywanych w związku z tym.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem “ciasteczek” do celów analizy jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Możecie Państwo zapobiec instalacji plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce; należy jednak pamiętać, że jeśli to zrobicie, możecie nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności naszej witryny.

d. Pliki cookie - Google Analytics

W celu zoptymalizowania jakości naszej strony internetowej wykorzystujemy Google Analytics, usługę analizy strony internetowej oferowaną przez firmę Google Inc. ("Google"). Google Analytics wykorzystuje tzw. pliki „cookie“, czyli pliki tekstowe zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiające analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Tworzone przez pliki cookie informacje na temat korzystania przez Państwa ze tej strony internetowej przekazywane są z reguły na serwer Google w USA i na nim zapisywane. W przypadku aktywowania anonimizacji IP na tej stronie internetowej Państwa adres IP zostaje jednak najpierw skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach na serwer Google w USA przekazywany jest pełen adres IP i dopiero tam skracany. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest przechowywany razem z innymi danymi użytkowników. Dlatego też nie ma możliwości przyporządkowania danych do użytkownika otwierającego stronę.

W przypadku otwarcia naszej strony internetowej użytkownik zostaje poinformowany o stosowaniu plików cookie do celów analitycznych i poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie wykorzystanych w związku z tym danych osobowych. Jednocześnie zostaje poinformowany o niniejszej polityce prywatności.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych z użyciem plików cookie do celów analitycznych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Mogą Państwo nie dopuścić do zapisania plików cookie stosując odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu swojej przeglądarki; informujemy jednak, że w takim przypadku możliwe jest, że nie będą Państwo mogli w pełni korzystać z wszystkich funkcji naszej strony internetowej. Ponadto mogą Państwo nie dopuścić do rejestrowania danych wygenerowanych przez plik cookie dotyczących korzystania przez Państwa ze strony internetowej (łącznie z Państwa adresem IP) oraz do przetwarzania tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Mogą Państwo zapobiec rejestrowaniu danych przez Google Analytics klikając na poniższy link. Generowany jest wówczas plik cookie Opt-Out, który nie dopuści w przyszłości do zarejestrowania Państwa danych podczas odwiedzenia tej strony internetowej: Dezaktywuj Google Analytics

Szczegółowe informacje na temat warunków korzystania oraz ochrony danych znajdą Państwo na stronie http://www.google.com/analytics/terms/pl.html lub https://www.google.de/intl/pl/policies/. Informujemy, że na tej stronie rozszerzono Google Analytics o kod „anonymizeIp“, w celu umożliwienia zanonimizowanego rejestrowania adresów IP (tzw. IP-Masking).

e. Wykorzystanie YouTube

Na naszej stronie internetowej zintegrowaliśmy komponenty YouTube, internetowego wideoportalu umożliwiającego bezpłatne wstawianie, oglądanie, ocenianie oraz komentowanie wideoklipów.

Operatorem YouTube jest spółka YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC jest spółką zależną spółki Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Przy każdym otworzeniu jednej ze poszczególnych stron niniejszej strony internetowej, na której zintegrowano wideo z YouTube, przeglądarka internetowa w Państwa systemie komputerowym zostanie automatycznie zmuszona przez poszczególne komponenty YouTube do pobrania z YouTube odpowiedniego komponentu YouTube. Szczegółowe informacje dotyczące YouTube znajdą Państwo na stronie https://www.youtube.com/yt/about/pl. W ramach tego procesu technicznego YouTube oraz Google uzyskują informację o tym, jaką konkretną podstronę naszej strony internetowej Państwo odwiedzają.

Jeżeli są Państwo równocześnie zalogowani na YouTube, to po otwarciu podstrony zawierającej wideo z YouTube, YouTube rozpoznaje, jaką konkretną podstronę naszej strony internetowej Państwo odwiedzają. Informacje te są zbierane przez YouTube oraz Google i przyporządkowywane do Państwa konta na YouTube.

YouTube oraz Google otrzymują poprzez komponent YouTube informację o tym, że odwiedzili Państwo naszą stronę internetową, zawsze wówczas, jeżeli w momencie odwiedzenia naszej strony internetowej są Państwo równocześnie zalogowani na YouTube; odbywa się to niezależnie od tego, czy klikną Państwo na wideo z YouTube czy nie.

W przypadku otwarcia poszczególnych stron naszej strony internetowej użytkownik zostaje poinformowany o umieszczeniu i stosowaniu YouTube i poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie wykorzystanych w związku z tym danych osobowych. Jednocześnie zostaje poinformowany o niniejszej polityce prywatności.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych z użyciem plików cookie do celów analitycznych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Mogą Państwo zapobiec przedstawionemu powyżej przesyłaniu danych do YouTube wylogowując się przed otwarciem naszej strony internetowej ze swojego konta na YouTube.

Opublikowana przez YouTube polityka prywatności, z którą można zapoznać się na stronie https://www.google.de/intl/pl/policies/privacy/, przestawia zasady pobierania, przetwarzania oraz wykorzystywania danych osobowych przez YouTube oraz Google.

3. ADMINISTRATOR DANYCH ORAZ INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Pełnomocnik ds. Ochrony danych firmy:

Hirschvogel Holding GmbH
Dr.-Manfred-Hirschvogel-Straße 6
D-86920 Denklingen
Niemcy
Telefon +49 8243 291-0
hhg@hirschvogel.com 
www.hirschvogel.com 

W przypadku wszelkich pytań lub sugestii związanych z ochroną danych - w szczególności w związku z dochodzeniem Państwa praw zgodnie z punktem „PAŃSTWA PRAWA JAKO OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ” - mogą się Państwo w każdym momencie zwrócić do naszego inspektora ochrony danych:

Pełnomocnik ds. Ochrony danych firmy Hirschvogel Holding GmbH

Dr.-Manfred-Hirschvogel-Straße 6
86920 Denklingen
Niemcy
data.protection.officer@hirschvogel.com 
www.hirschvogel.com

4. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków ochrony prawnej mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza RODO.

Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o postępach i efektach rozpatrywania skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka ochrony prawnej na mocy art. 78 RODO.

Organ nadzorczy:
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht
Promenade 27
91522 Ansbach
Germany
Telefon: 0951/53-1300
poststelle@lda.bayern.de
www.lda.bayern.de

II. KANDYDACI DO PRACY W Hirschvogel Components Poland Sp. z o.o.

Cieszymy się z Państwa zainteresowania pracą w Hirschvogel Components Poland Sp. z o.o. Ochrona danych osobowych to dla nas bardzo ważny temat. Dlatego chcielibyśmy szczegółowo przedstawić Państwu, w jaki sposób postępujemy z Państwa danymi osobowymi w procesie rekrutacyjnym.

W celu możliwości rozpatrywania przesłanych prze Państwa aplikacji podczas kolejnych naborów prosimy o zamieszczenie w jej treści informacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.”

1. CEL, GROMADZENIE I PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

a. Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy(Art. 221 ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks pracy) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia trwającego postępowania rekrutacyjnego (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit a RODO). Zgoda ta może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Państwa dane osobowe będą przetwarzanie także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit a RODO).

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. (podstawa prawna: Art. 9 ust. 2 lit. a RODO)

b. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być dostawcy: usług publikacji ogłoszeń o pracę, systemów do zarządzania rekrutacjami, usług IT i systemów informatycznych.

c. Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.

d. Pozostałe informacje

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Państwa danych nie zamierzamy przekazywać do tzw. państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy). Jeśli jednak pojawi się taka potrzeba, możemy to zrobić, zapewniając odpowiedni poziom ochrony i stosując odpowiednie przepisy prawa.

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji.

2. ADMINISTRATOR DANYCH ORAZ INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest:

Hirschvogel Components Poland Sp. z o.o.
ul. Jana Gutenberga 2
44-109 Gliwice
Polska
Telefon +48 32 775 05 09

W przypadku wszelkich pytań lub sugestii związanych z ochroną danych - w szczególności w związku z dochodzeniem Państwa praw zgodnie z punktem „PAŃSTWA PRAWA JAKO OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ”I - mogą się Państwo w każdym momencie zwrócić do naszego inspektora ochrony danych:

Inspektor ochrony danych
Hirschvogel Components Poland Sp. z o.o.
ul. Jana Gutenberga 2
44-109 Gliwice
Polska
inspektor.ochrony.danych@hirschvogel.com

3. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków ochrony prawnej mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza RODO.

Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o postępach i efektach rozpatrywania skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka ochrony prawnej na mocy art. 78 RODO.

Organ nadzorczy:
Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel. +48 22 531-03-00
kancelaria@uodo.gov.pl

III. KONTRAHENCI / POTENCJALNI KONTRAHENCI Hirschvogel Components Poland Sp. z o.o. ORAZ ICH PRACOWNICY I WSPÓŁPRACOWNICY

Gdy Hirschvogel Components Poland Sp. z o.o. pozyskuje Państwa dane osobowe, macie Państwo prawo wiedzieć dlaczego je przetwarzamy. Ochrona danych osobowych to dla nas bardzo ważny temat. Dlatego chcielibyśmy szczegółowo przedstawić Państwu, w jaki sposób postępujemy z Państwa danymi osobowymi.

1. CEL, GROMADZENIE I PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

a. W przypadku kiedy jesteś pracownikiem bądź współpracownikiem Kontrahenta firmy Hirschvogel Components Poland Sp. z o.o.

Państwa dane osobowe zostały udostępnione nam przez Państwa pracodawcę lub osobę (firmę), z którą Państwo współpracujecie w związku z zawieraniem z nami umowy, jak również wykonywaniem przez naszego Kontrahenta umowy zawartej z nami (dalej jako: Umowa).

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Państwa danych osobowych:

 • dane identyfikujące (np. imię, nazwisko),
 • dane kontaktowe (np. adres e-mail, nr telefonu, nr faxu),
 • dane dotyczące: zatrudnienia u Kontrahenta bądź współpracy z Kontrahentem (np. nazwa firmy, stanowisko), wykonywanego zawodu lub prowadzonej działalności gospodarczej oraz udziału w spółce cywilnej,

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu:

 • zawarcia i wykonania Umowy z naszym Kontrahentem, w szczególności dla celów takich jak komunikacja, wykonywanie obowiązków informacyjnych, współdziałania i innych obowiązków wynikających z Umowy - przez okres poprzedzający zawarcie Umowy oraz przez okres wykonywania Umowy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO – realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci wykonywania Umowy z kontrahentem);
 • archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości - przez okres wynikający z tych przepisów (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO - wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa);
 • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w tym sprzedaży wierzytelności - przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO - realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanymi z Umową);
 • tworzenia analiz wyników prowadzonej przez nas działalności gospodarczej na potrzeby wewnętrzne - przez okres nie dłuższy niż ten wskazany w punktach powyżej (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO - realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci optymalizacji prowadzonej działalności gospodarczej).

b. W przypadku kiedy jesteś Kontrahentem Hirschvogel Components Poland Sp. z o.o. (osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub wspólnikiem spółki cywilnej):

Jeżeli nie przekazaliście nam Państwo swoich danych osobowych bezpośrednio, to dane te zostały zgromadzone z wykorzystaniem źródeł ogólnodostępnych i publicznych, tj. stron internetowych, rejestrów publicznych.

Zakres przetwarzanych danych obejmuje:

 • dane identyfikacyjne (imię i nazwisko osób reprezentujących kontrahenta, nazwę podmiotu gospodarczego, NIP, REGON),
 • dane kontaktowe (adres e-mail, nr telefonu, nr faxu) oraz korespondencyjne (adres siedziby podmiotu gospodarczego, adres korespondencyjny),
 • dane dot. zawartych umów, dane finansowe, numer rachunku bankowego.

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu:

 • zawierania z nami umowy, w tym także w związku z Państwa udziałem w procesie zbierania ofert, jak również wykonania i monitorowania wykonywania umowy, którą zawarli Państwo z nami (dalej łącznie jako: Umowa) - przez okres poprzedzający zawarcie Umowy oraz przez okres wykonywania Umowy (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – zawarcie i wykonanie Umowy);
 • archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości - przez okres wynikający z tych przepisów (podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. c RODO - wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa);
 • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w tym sprzedaży wierzytelności - przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń (podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f RODO - realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanymi z Umową);
 • weryfikacji wiarygodności kontrahenta – tj. realizacji niezbędnych działań w postaci oceny ryzyk przed zawarciem umowy, po jej zawarciu, w trakcie wykonywania Umowy. Realizując przedmiotowy cel możemy dodatkowo pozyskiwać Państwa dane z rejestrów informacji gospodarczej, wywiadowni gospodarczych oraz innych powszechnie dostępnych źródeł informacyjnych. Dane osobowe, o których mowa w zdaniu poprzednim będą dotyczyły regulowania przez Państwa zobowiązań oraz prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej (podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f RODO - realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora), przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny;
 • tworzenia analiz wyników prowadzonej przez nas działalności gospodarczej na potrzeby wewnętrzne - przez okres nie dłuższy niż ten wskazany w punktach powyżej (podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f RODO - realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci optymalizacji prowadzonej działalności gospodarczej).

c. Odbiorcy danych

W określonych sytuacjach możemy przekazać Państwa dane, ponieważ często jest to niezbędne do realizacji umowy, bądź spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

Państwa dane osobowe możemy przekazywać następującym kategoriom odbiorców:

 • firmy kurierskie lub operatorzy pocztowi,
 • banki i instytucje płatnicze,
 • biura informacji gospodarczej i biura informacji kredytowej,
 • nabywcy wierzytelności,
 • kancelarie prawne,
 • urzędy skarbowe,
 • podmioty działające w naszym imieniu, czyli podwykonawcy współpracujący z nami (np. podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT, podmioty świadczące nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, archiwizacji dokumentów, windykacja należności),
 • podmioty, które są częścią grupy przedsiębiorstw Hirschvogel Holding GmbH,
 • podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa (w tym sądy, prokuratorzy, komornicy, organy regulacyjne i nadzorcze),

d. Pozostałe informacje

Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do realizacji umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwa realizacja umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy.

Państwa danych nie zamierzamy przekazywać do tzw. państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy). Jeśli jednak pojawi się taka potrzeba, możemy to zrobić, zapewniając odpowiedni poziom ochrony i stosując odpowiednie przepisy prawa.

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji.

2. ADMINISTRATOR DANYCH ORAZ INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administratorem Państwa danych jest:

Hirschvogel Components Poland Sp. z o.o.
ul. Jana Gutenberga 2
44-109 Gliwice
Polska
Telefon +48 32 775 05 09

W przypadku wszelkich pytań lub sugestii związanych z ochroną danych - w szczególności w związku z dochodzeniem Państwa praw zgodnie z punktem „PAŃSTWA PRAWA JAKO OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ” - mogą się Państwo w każdym momencie zwrócić do naszego inspektora ochrony danych:

Inspektor ochrony danych
Hirschvogel Components Poland Sp. z o.o.
ul. Jana Gutenberga 2
44-109 Gliwice
Polska
inspektor.ochrony.danych@hirschvogel.com

3. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków ochrony prawnej mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza RODO.

Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o postępach i efektach rozpatrywania skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka ochrony prawnej na mocy art. 78 RODO.

Organ nadzorczy:
Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel. +48 22 531-03-00
kancelaria@uodo.gov.p