Nacisk na bezpieczeństwo

Zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników jest naszym najcenniejszym atutem. Pragniemy chronić naszych pracowników pod każdym kątem. Pragniemy, by nasze miejsce pracy zagwarantowało każdemu z nas możliwość powrotu do pracy z dobrym samopoczuciem i motywacją. Nasi pracownicy zachęcani są do udziału w ergonomicznej organizacji miejsca pracy. Najlepszym przykładem na nasze zaangażowanie w zdrowie i bezpieczeństwo jest wyróżnienie w postaci międzynarodowej nagrody Alexander Kaufmann’a. Nasze systemy zarządzania dot. zdrowia i bezpieczeństwa są regularnie poświadczane zgodnie z OHSAS 18001 i ISO 45001.

Nasza wizja

 • Najwyższym priorytetem jest zdrowie naszych pracowników.
 • Profilaktyczne działania w zakresie BHP są naszym obowiązkiem.
 • Wszystkie stanowiska pracy są zaprojektowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo, ergonomię oraz odpowiednie warunki dla zdrowia.

Nasze wytyczne

 • Naszym celem jest ciągłe doskonalenie warunków pracy jak również zachowanie zdrowia i zdolności do pracy naszych pracowników. Dzięki wewnętrznym i zewnętrznym szkoleniom oraz instruktażom, nabywamy niezbędną wiedzę i świadomość w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Przestrzeganie przepisów prawa stanowi podstawę naszych działań. Otwarty dialog z klientami, administracją publiczną i społeczeństwem jest dla nas ważny.
 • Kwestie BHP stanowią integralny element wszystkich procedur operacyjnych i są uwzględniane od samego początku - już w fazie planowania.
 • Kadra kierownicza stanowi w przedsiębiorstwie wzór do naśladowania. Ma ona świadomość odpowiedzialności w stosunku do pracowników, jaka na niej spoczywa i czyni wszystko, co w jej mocy, aby stanowiska pracy były zaprojektowane zgodnie z wymogami BHP. Prowadzi analizy ryzyka, sporządza niezbędne instrukcje oraz przestrzega ich stosowania.
 • Wyposażenie produkcyjne jest zaplanowane w taki sposób, aby pracownicy nie byli narażeni na ryzyko.
 • Wszystkie wypadki oraz zdarzenia wypadkowe są ewidencjonowane i szczegółowo badane w celu opracowania skutecznych sposobów uniknięcia ich w przyszłości.
 • Doświadczenia zebrane w ramach analizy wypadków, w stosunku do których istnieje niebezpieczeństwo ponownego ich zajścia w innych zakładach, przekazywane są pozostałym lokalizacjom.
 • Przed użyciem materiałów eksploatacyjnych, sprawdzamy je pod kątem ewentualnych zagrożeń. Stosuje się jedynie te materiały, które posiadają wymagane zatwierdzenie. Zakazane jest stosowanie substancji rakotwórczych, mutagennych i o szkodliwym działaniu na rozrodczość (CMR).
 • Przed użyciem sprzętu ochrony osobistej sprawdza się jego działanie. Stosujemy jedynie sprzęt posiadający stosowne zatwierdzenie.