Zaangażowanie na rzecz ochrony środowiska

Naszym celem jest zrównoważona ochrona środowiska naturalnego z uwzględnieniem wymogów ekonomicznych i ekologicznych. W ramach prowadzonej działalności największą uwagę przywiązujemy do jak najlepszego wykorzystania zasobów naturalnych i ochrony środowiska. Dowodem naszego zaangażowania jest certyfikacja systemu zarządzania środowiskowego zgodnie z międzynarodową normą DIN EN ISO 14001.

Nasza wizja

  • Ochraniamy środowisko naturalne w ramach wszystkich naszych procesów.
  • Działamy efektywnie wykorzystując zasoby.

Nasze Wytyczne

  • Naszym celem jest ciągłe doskonalenie korporacji w zakresie ochrony środowiska. Podstawą naszych działań jest przestrzeganie prawa i innych regulacji. Otwarty dialog z klientami, administracją publiczną oraz społeczestwem jest dla nas ważny.
  • Ochrona środowiska ma wpływ na wszystkich pracowników. Wysoki poziom świadomości środowiskowej osiągamy poprzez szkolenia. Integralną częścią korporacyjnego systemu ochrony środowiska są nasi dostawcy.
  • Działamy z myślą o przyszłości. Planujemy zapobiegawcze działania środowiskowe z uwzględnieniem aspektów środowiskowych i energetycznych w całym procesie produkcyjnym, od surowca do wyrobu gotowego. Istniejące plany awaryjne gwarantują podjęcie odpowiednich działań w sytuacjach wyjątkowych.
  • Nasze działania ukierunkowujemy na ochronę zasobów, minimalizację emisji oraz unikanie wytwarzania odpadów lub ich odzysku. Szczególnie ważne w planowaniu i realizacji procesów jest nieustanne podnoszenie efektywności energetycznej.
  • Monitorowaniu efektywności funkcjonowania naszego systemu ochrony środowiska i zarządzania energią służą audyty wewnętrzne i zewnętrzne.